0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The following bibliography contains all publications indexed in this database that are linked with this name as either author, editor or any other kind of contributor.

 1. Chen, Jiaqi / Dan, Hancheng / Ding, Yongjie / Gao, Yangming / Guo, Meng / Guo, Shuaicheng / Han, Bingye / Hong, Bin / Hou, Yue / Hu, Chichun / Hu, Jing / Huyan, Ju / Jiang, Jiwang / Jiang, Wei / Li, Cheng / Liu, Pengfei / Liu, Yu / Liu, Zhuangzhuang / Lu, Guoyang / Ouyang, Jian / Qu, Xin / Ren, Dongya / Wang, Chao / Wang, Chaohui / Wang, Dawei / Wang, Di / Wang, Hainian / Wang, Haopeng / Xiao, Yue / Xing, Chao / Xu, Huining / Yan, Yu / Yang, Xu / You, Lingyun / You, Zhanping / Yu, Bin / Yu, Huayang / Yu, Huanan / Zhang, Henglong / Zhang, Jizhe / Zhou, Changhong / Zhou, Changjun / Zhu, Xingyi: New innovations in pavement materials and engineering: A review on pavement engineering research 2021. In: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition).

  https://doi.org/10.1016/j.jtte.2021.10.001

 2. Wang, Di / Riccardi, Chiara / Jafari, Babak / Cannone Falchetto, Augusto / Wistuba, Michael P. (2021): Investigation on the effect of high amount of Re-recycled RAP with Warm mix asphalt (WMA) technology. In: Construction and Building Materials, v. 312 (December 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125395

 3. Lu, Jinhan / Wang, Di / Jiang, Peng / Zhang, Sheng / Chen, Zhilin / Bourbigot, Serge / Fontaine, Gaëlle / Wei, Ming (2021): Design of fire resistant, sound-absorbing and thermal-insulated expandable polystyrene based lightweight particleboard composites. In: Construction and Building Materials, v. 305 (October 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124773

 4. McCann, Finian / Wang, Di (2021): Fire performance of connections between high‐strength steel tubular members. In: ce/papers, v. 4, n. 2-4 (September 2021).

  https://doi.org/10.1002/cepa.1419

 5. Liu, TingJin / Lu, Jiandong / Wang, Di / Liu, Hongyuan / Mo, Nuanjiao / Zhai, Lihua (2021): 3D nonlinear finite element modelling of mechanical behavior of a new wall-beam-strut joint for prefabricated underground construction and validation again experimental testing. In: Structures, v. 33 (October 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.06.059

 6. Gan, Xiaoyu / Huang, Ling / Wang, Huiying / Mou, Yanchuan / Wang, Di / Hu, Ang (2021): Optimal Block Size for Improving Urban Vitality: An Exploratory Analysis with Multiple Vitality Indicators. In: Journal of Urban Planning and Development, v. 147, n. 3 (September 2021).

  https://doi.org/10.1061/(asce)up.1943-5444.0000696

 7. Wang, Wei-na / Qin, Yu / Li, Xiao-fei / Chen, Hui-qiang / Wang, Di (2018): Numerical Simulation of the Temperature Field and Deformation of Subgrade for Sunny-Shady Slopes in a Seasonal Frozen Region. In: Journal of Highway and Transportation Research and Development (English Edition), v. 12, n. 1 (March 2018).

  https://doi.org/10.1061/jhtrcq.0000607

 8. Wang, Di / Cannone Falchetto, Augusto / Goeke, Matthias / Wang, Weina / Li, Tiantian / Wistuba, Michael P. (2017): Influence of computation algorithm on the accuracy of rut depth measurement. In: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), v. 4, n. 2 (April 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.jtte.2017.03.001

 9. Groenniger, Jens / Cannone Falchetto, Augusto / Isailović, Ivan / Wang, Di / Wistuba, Michael P. (2017): Experimental investigation of asphalt mixture containing Linz-Donawitz steel slag. In: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), v. 4, n. 4 (August 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.jtte.2017.05.009

 10. Yang, Zhe / He, Boning / Liu, Yang / Wang, Di / Zhu, Guoli (2021): Classification of rock fragments produced by tunnel boring machine using convolutional neural networks. In: Automation in Construction, v. 125 (May 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103612

 11. Liu, TingJin / Lu, Jiandong / Wang, Di / Liu, Hongyuan (2021): Experimental Investigation of the Mechanical Behaviour of Wall–Beam–Strut Joints for Prefabricated Underground Construction. In: International Journal of Concrete Structures and Materials, v. 15, n. 1 (7 January 2021).

  https://doi.org/10.1186/s40069-020-00441-w

 12. Huo, Xiaoxue / Wu, Qiong / Tang, Huiming / Meng, Zhen / Wang, Di / Liu, Yuxin / Li, Shiyu (2020): A New Approach for Estimating Rock Discontinuity Trace Intensity Based on Rectangular Sampling Windows. In: Advances in Civil Engineering, v. 2020 (January 2020).

  https://doi.org/10.1155/2020/8834861

 13. Li, Jinhui / Liu, Xinquan / Yang, Qingrui / Hou, Dongshuai / Hu, Xiaoxia / Ye, Qiang / Wang, Di / Ding, Qingjun (2020): Characterization of fly ash-cement paste and molecular structure in the presence of seawater by 27Al and 29Si MAS NMR spectroscopy. In: Construction and Building Materials, v. 262 (November 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120823

 14. Yu, Wei / Li, Baizhan / Jia, Hongyuan / Zhang, Ming / Wang, Di (2015): Application of multi-objective genetic algorithm to optimize energy efficiency and thermal comfort in building design. In: Energy and Buildings, v. 88 (February 2015).

  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.063

 15. Cai, Jun / Wen, Yong / Wang, Di / Li, Rui / Zhang, Jiupeng / Pei, Jianzhong / Xie, Jun (2020): Investigation on the cohesion and adhesion behavior of high-viscosity asphalt binders by bonding tensile testing apparatus. In: Construction and Building Materials, v. 261 (November 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120011

 16. Lin, Dejia / Wang, Di / Chen, Shunhua / Zang, Mengyan (2018): Numerical simulations of impact fracture behavior of an automotive windshield glazing: An intrinsic cohesive approach. In: Composite Structures, v. 186 (February 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.11.070

 17. Chen, Shunhua / Zang, Mengyan / Wang, Di / Zheng, Zumei / Zhao, Chunlai (2016): Finite element modelling of impact damage in polyvinyl butyral laminated glass. In: Composite Structures, v. 138 (March 2016).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.11.042

 18. Zeng, Zhiping / Wang, Di / Liu, Fushan / Shuaibu, Abdulmumin A. / Lin, Zhihua (2020): Experimental Study on the Sliding of WJ-8 Small Resistance Fastener Composite Pad. In: Advances in Civil Engineering, v. 2020 (January 2020).

  https://doi.org/10.1155/2020/1918043

 19. Li, Wei / Cheng, Yu-Feng / Wang, Di / Han, Lin-Hai / Zhao, Xiao-Ling (2020): Behaviour of high-strength CFDST chord to CHS brace T-joint: Experiment. In: Engineering Structures, v. 219 (September 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110780

 20. Wang, Di / Chen, Shunhua / Xu, Wei / Zang, Mengyan / Yoshimura, Shinobu (2020): A computational framework for impact fracture analysis of laminated glass: An extrinsic cohesive shell approach. In: Computers & Structures, v. 233 (June 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2020.106238

 21. Cannone Falchetto, Augusto / Moon, Ki Hoon / Wang, Di / Park, Hae-Won (2021): A Modified Rheological Model for the Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures. In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 48, n. 3 (March 2021).

  https://doi.org/10.1139/cjce-2019-0392

 22. Wang, Di / Cannone Falchetto, Augusto / Riccardi, Chiara / Wistuba, Michael P. (2020): Investigation on the low temperature properties of asphalt binder: Glass transition temperature and modulus shift factor. In: Construction and Building Materials, v. 245 (June 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118351

 23. Wu, Shuaifeng / Wei, Yingqi / Zhang, Yinqiu / Cai, Hong / Du, Jifang / Wang, Di / Yan, Jun / Xiao, Jianzhang (2020): Dynamic compaction of a thick soil-stone fill: Dynamic response and strengthening mechanisms. In: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, v. 129 (February 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2019.105944

 24. Cai, Jun / Wang, Yansong / Wang, Di / Li, Rui / Zhang, Jiupeng / Pei, Jianzhong (2019): Investigation on high-temperature performance of waste-based high-viscosity asphalt binders (WHABs) by repeated creep recovery (RCR) test. In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 46, n. 5 (May 2019).

  https://doi.org/10.1139/cjce-2018-0517

 25. Wang, Di / Li, Heng / Chen, Jiayu (2019): Detecting and measuring construction workers' vigilance through hybrid kinematic-EEG signals. In: Automation in Construction, v. 100 (April 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.12.018

 26. Wang, Di / Liu, Enbin / Huang, Liyu (2017): Event Tree Analysis of Xinda Oil Pipeline Leakage Based on Fuzzy Set Theory. In: The Open Civil Engineering Journal, v. 11, n. 1 (December 2017).

  https://doi.org/10.2174/1874149501711010101

 27. Wang, Di / Chen, Jiayu / Zhao, Dong / Dai, Fei / Zheng, Changjian / Wu, Xiaobing (2017): Monitoring workers' attention and vigilance in construction activities through a wireless and wearable electroencephalography system. In: Automation in Construction, v. 82 (October 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.02.001

 28. Xu, Bing / Cheng, Min / Yang, Huayong / Zhang, Junhui / Mao, Zebing / Wang, Di / Yue, Yiming (2014): An automatic three-dimensional loading apparatus for static tests of truss joints. In: Automation in Construction, v. 48 (December 2014).

  https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.08.005

 29. Wang, Di / Dai, Fei / Ning, Xiaopeng / Dong, Renguang G. / Wu, John Z. (2017): Assessing Work-Related Risk Factors on Low Back Disorders among Roofing Workers. In: Journal of Construction Engineering and Management, v. 143, n. 7 (July 2017).

  https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0001320

 30. Cannone Falchetto, Augusto / Moon, Ki Hoon / Wang, Di / Riccardi, Chiara (2018): Investigation on the cooling medium effect in the characterization of asphalt binder with the bending beam rheometer (BBR). In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 45, n. 7 (July 2018).

  https://doi.org/10.1139/cjce-2017-0586

Search for a publication...

Only available with
My Structurae