• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Soil Mechanics and Foundation Engineering - v. 17, n. 1 (January 1980)

Published: January 1980

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Mikhailov, Yu. B. 16-19
Zhukov, V. F. / Snobkov, V. I. 31-32
Khanin, R. E. 20-25
Ziyazov, Ya. Sh. / Kovalev, V. F. / Yanyshev, G. S. 11-15
Krutov, V. I. / Bulgakov, V. I. / Korotkova, O. N. 26-30
Sitnikov, M. A. / Shaitarov, L. D. / Lozovik, M. A. 5-10
Sorochan, E. A. / Snarskii, A. S. / Terenetskii, L. N. 41-45
Luzhnikov, V. V. / Bystrykh's, V. F. 45
Popsuenko, I. K. / Rudenko, A. A. / Markov, A. I. 1-4
Zaretskii, Yu. K. / Lombardo, V. N. / Groshev, M. E. / Olimpiev, D. N. 33-40

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  20046
 • Date created
  11/12/2018
 • Last Update
  11/12/2018
Premium Partnerships