• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Journal of Civil Engineering and Management - v. 25, n. 3 (June 2019)

Published: June 2019

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Šapalas, Antanas / Šaučiuvėnas, Gintas / Rasiulis, Konstantin / Griškevičius, Mečislovas / Gečys, Tomas 287-296
Yan, Xue / Chong, Heap-Yih / Zhou, Jing / Li, Qian 265-275
Andrić, Jelena M. / Mahamadu, Abdul-Majeed / Wang, Jiayuan / Zou, Patrick X. W. / Zhong, Ruoyu 203-214
Shi, Jun / Yang, Kangkang / Zheng, Kaikai / Shen, Jiyang / Zhou, Guangchun / Huang, Yanxia 215-227
Zhong, Botao / Hei, Yongjian / Li, Heng / Rose, Timothy / Luo, Hanbin 228-240
Liu, Bingsheng / Xue, Bin / Huo, Tengfei / Shen, Geoffrey / Fu, Meiqing 276-286
Davoudabadi, Reza / Meysam Mousavi, Seyed / Šaparauskas, Jonas / Gitinavard, Hossein 241-251
Sabri, Omar K. / Lædre, Ola / Bruland, Amund 252-264
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  32131
 • Published on:
  13/08/2019
 • Last updated on:
  26/02/2020