0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Zhang, Yi / Sun, Long / Ren, Xin / Zhang, Xiang Yu / Tao, Zhi / Xie, Yi Min: Design and analysis of an auxetic metamaterial with tuneable stiffness. Dans: Composite Structures.

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114997

 2. Huang, Ting Ting / Ren, Xin / Zeng, Yi / Zhang, Yi / Luo, Chen / Zhang, Xiang Yu / Xie, Yi Min (2021): Based on auxetic foam: A novel type of seismic metamaterial for Lamb waves. Dans: Engineering Structures, v. 246 (novembre 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112976

 3. Liu, Tiansen / Xing, Xinpeng / Zhang, Yi / Song, Yazhi / Wang, Jiayu / Wang, Sihan (2021): Achieving high efficiency and sustainability through new ventures exploration and exploitation strategies: Insight from well-established and emerging technology standards. Dans: Sustainable Cities and Society, v. 74 (novembre 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103201

 4. Zhang, Zhenhao / Niu, Qinglei / Liu, Xin / Zhang, Yi / Zhao, Taisen / Liu, Minhan (2021): Durability Life Prediction of Reinforced Concrete Structure Corroded by Chloride Based on the Gamma Process. Dans: ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, v. 7, n. 4 (décembre 2021).

  https://doi.org/10.1061/ajrua6.0001181

 5. Hao, Lei / Cao, Shuai / Zhou, Pengfei / Chen, Lei / Zhang, Yi / Li, Kai / Xie, Dongdong / Geng, Yijun (2021): Denoising Method Based on Spectral Subtraction in Time-Frequency Domain. Dans: Advances in Civil Engineering, v. 2021 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1155/2021/6621596

 6. Zhang, Daxu / Liu, Yu / Liu, Hailong / Feng, Yuqi / Guo, Hongbao / Hong, Zhiliang / Chen, Chao / Zhang, Yi (2021): Characterisation of damage evolution in plain weave SiC/SiC composites using in situ X-ray micro-computed tomography. Dans: Composite Structures, v. 275 (novembre 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114447

 7. Wang, Xuancang / Guo, Yuchen / Ji, Guanyu / Zhang, Yi / Zhao, Jing / Su, Hao (2021): Effect of Biowaste on the High- and Low-Temperature Rheological Properties of Asphalt Binders. Dans: Advances in Civil Engineering, v. 2021 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1155/2021/5516546

 8. Liu, Junpeng / Yu, Bo / Zhou, Yang / Zhang, Yi / Duan, Menglan (2021): The buckling of spherical-cylindrical composite shells by external pressure. Dans: Composite Structures, v. 265 (juin 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113773

 9. Zhao, Zhiqiang / Zhang, Yi / Hu, Jianming / Li, Li (2009): Comparative Study of PCA and ICA Based Traffic Flow Compression. Dans: Journal of Highway and Transportation Research and Development (English Edition), v. 4, n. 1 (juin 2009).

  https://doi.org/10.1061/jhtrcq.0000276

 10. Venkatachalam, Sriram / Agarwal, Shagun / Yan, Shiqiang / Xie, Zhihua / Saincher, Shaswat / Schlurmann, Torsten / Ma, Qingwei / Stoesser, Thorsten / Zhuang, Yuan / Han, Bo / Zhao, Weiwen / Yang, Xiaotong / Li, Z. / Wan, Decheng / Zhang, Yi / Teng, Bin / Ning, Dezhi / Zhang, Ningbo / Zheng, Xing / Xu, Guochun / Gong, Jiaye / Li, Yunbo / Liao, Kangping / Duan, Wenyang / Han, Ronggui / Asnim, Windiman / Sulaiman, Zana / Zhou, Zhongbing / Qin, Jianmin / Li, Yucheng / Song, Zhiwei / Lou, Xiaofan / Lu, Lin / Yuan, Changfu / Ma, Yuxiang / Ai, Congfang / Dong, Guohai / Sun, Hanbing / Wang, Qiang / Zhai, Zhi-Tao / Shao, Yan-Lin / Lin, Zaibin / Qian, Ling / Bai, Wei / Ma, Zhihua / Higuera, Pablo / Buldakov, Eugeny / Stagonas, Dimitris / Martelo Lopez, Santiago / Christou, Aristos / Lin, Pengzhi / Li, Yanyan / Lu, Jinshu / Hong, Sa Young / Ha, Yoon-jin / Kim, Kyong-Hwan / Cho, Seok-Kyu / Park, Dong-Min / Laskowski, Wojciech / Eskilsson, Claes / Ricchiuto, Mario / Engsig-Karup, Allan P. / Cheng, Lin / Zheng, Jinhai / Gu, (2021): A Comparative Study on the Nonlinear Interaction Between a Focusing Wave and Cylinder Using State-of-the-art Solvers: Part A. Dans: International Journal of Offshore and Polar Engineering, v. 31, n. 1 (1 mars 2021).

  https://doi.org/10.17736/ijope.2021.jc820

 11. Zhang, Yi / Jiang, Zhengwu / Zhu, Yanmei / Zhang, Jie / Ren, Qiang / Huang, Tao (2021): Effects of redispersible polymer powders on the structural build-up of 3D printing cement paste with and without hydroxypropyl methylcellulose. Dans: Construction and Building Materials, v. 267 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120551

 12. Zhang, Dingbang / Zhang, Yi / Kim, Chul Woo / Meng, Yuan / Garg, Akhil / Garg, Ankit / Fang, Kun (2018): Effectiveness of CFG pile-slab structure on soft soil for supporting high-speed railway embankment. Dans: Soils and Foundations, v. 58, n. 6 (décembre 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.sandf.2018.08.007

 13. Ji, Yingchun / Zhang, Yi / Korolija, Ivan / Futcher, Julie (2016): Design summer year weather – outdoor warmth ranking metrics and their numerical verification. Dans: Building Services Engineering Research and Technology, v. 37, n. 6 (novembre 2016).

  https://doi.org/10.1177/0143624416648179

 14. Zhang, Yi / Li, Hui / Abdelhady, Ahmed / Yang, Jie / Wang, Hanbing (2021): Effects of specimen shape and size on the permeability and mechanical properties of porous concrete. Dans: Construction and Building Materials, v. 266 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121074

 15. Zhang, Yi / Zhang, Litong / Zhang, Jiaxin / Yin, Xiaowei / Liu, Chidong (2017): Effects of z-pin’s porosity on shear properties of 2D C/SiC z-pinned joint. Dans: Composite Structures, v. 173 (août 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.04.013

 16. Zhang, Yi / Toutlemonde, François: Calibrating partial safety factors in line with required reliability levels for concrete structures. Dans: European Journal of Environmental and Civil Engineering.

  https://doi.org/10.1080/19648189.2020.1824820

 17. Zhang, Yi / Li, Hui / Abdelhady, Ahmed / Yang, Jie (2020): Comparative laboratory measurement of pervious concrete permeability using constant-head and falling-head permeameter methods. Dans: Construction and Building Materials, v. 263 (décembre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120614

 18. Tian, Huiwen / Zhou, Zhen / Zhang, Yi / Wei, Yang (2020): Axial behavior of reinforced concrete column with ultra-high performance concrete stay-in-place formwork. Dans: Engineering Structures, v. 210 (mai 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110403

 19. Zhang, Xiaonan / Zhang, Yi / Shan, Renliang / Bai, Yongtao / Zhang, Zhenhao (2020): Application on bending performance of annular concrete-filled steel tube stent. Dans: Journal of Constructional Steel Research, v. 168 (mai 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2020.105984

 20. Zeng, Lu / Guo, Peilu / Wang, Weiwei / Zhang, Yi / Wang, Shuping / Peng, Xiaoqin (2020): Composite foamed alkali-activated concrete with slag and steel slag. Dans: Magazine of Concrete Research, v. 72, n. 5 (mars 2020).

  https://doi.org/10.1680/jmacr.17.00128

 21. Hu, Mingjun / Sun, Guoqiang / Sun, Daquan / Zhang, Yi / Ma, Jianmin / Lu, Tong (2020): Effect of thermal aging on high viscosity modified asphalt binder: Rheological property, chemical composition and phase morphology. Dans: Construction and Building Materials, v. 241 (avril 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118023

 22. Wang, Yu / Zhang, Yi / Wang, Qingsong / Yang, Yi / Sun, Jinhua (2018): The effect of glass panel dimension on the fire response of glass façades. Dans: Construction and Building Materials, v. 181 (août 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.088

 23. Zhang, Yi / Li, Chaoyang / Ding, Chuan / Zhao, Chunli / Huang, Jianzhong (2016): The Built Environment and the Frequency of Cycling Trips by Urban Elderly: Insights from Zhongshan, China. Dans: Journal of Asian Architecture and Building Engineering, v. 15, n. 3 (septembre 2016).

  https://doi.org/10.3130/jaabe.15.511

 24. Wang, Zhenyu / Zhang, Yi / Chen, Feng / Wang, Guoqing / Wang, Lizhong / Jiang, Jianqun (2017): Axial bearing capacity of large-diameter grouted connections analyzed by means of a simplified double shear test. Dans: Construction and Building Materials, v. 134 (mars 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.123

 25. Xiang, Min / Xu, Yang / Li, Chuan-yong / Liu, Yang / Zhang, Yi (2013): Energy conservation co-operative control mechanism based on gray prediction for structural air compressor. Dans: Automation in Construction, v. 30 (mars 2013).

  https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.10.002

 26. Cao, Yinghong / Zhang, Yi / Zhao, Yang / Wang, Ming L. (2011): Distributed Health Monitoring System for Zhanjiang Bay Bridge. Dans: Advances in Structural Engineering, v. 14, n. 1 (février 2011).

  https://doi.org/10.1260/1369-4332.14.1.1

 27. Zhang, Yi / Cheng, Tao (2016): Characterizing the seasonal and directional varying properties in a marine environment. Dans: China Ocean Engineering, v. 30, n. 4 (juillet 2016).

  https://doi.org/10.1007/s13344-016-0034-6

 28. Zhang, Yi / Toutlemonde, François / Lussou, Philippe / Humbert, Pierre (2008): Analyse, dimensionnement et optimisation d'ouvrages de protection contre les chutes de blocs. Dans: European Journal of Environmental and Civil Engineering, v. 12, n. 9-10 (novembre 2008).

  https://doi.org/10.1080/19648189.2008.9693066

 29. Zhang, Yi / Cofer, William F. / McLean, David I. (1999): Analytical Evaluation of Retrofit Strategies for Multicolumn Bridges. Dans: Journal of Bridge Engineering (ASCE), v. 4, n. 2 (mai 1999).

  https://doi.org/10.1061/(asce)1084-0702(1999)4:2(143)

 30. Zhang, Yi / Regallet, Dominique / Fournier, Bruno (2015): Conception parasismique et analyses sismiques du viaduc Vidourle selon EC8. Présenté pendant: 9ème Colloque National de l’AFPS, Marne-La-Vallée, France, Décembre 2015.
Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae