0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Chen, Jiaqi / Dan, Hancheng / Ding, Yongjie / Gao, Yangming / Guo, Meng / Guo, Shuaicheng / Han, Bingye / Hong, Bin / Hou, Yue / Hu, Chichun / Hu, Jing / Huyan, Ju / Jiang, Jiwang / Jiang, Wei / Li, Cheng / Liu, Pengfei / Liu, Yu / Liu, Zhuangzhuang / Lu, Guoyang / Ouyang, Jian / Qu, Xin / Ren, Dongya / Wang, Chao / Wang, Chaohui / Wang, Dawei / Wang, Di / Wang, Hainian / Wang, Haopeng / Xiao, Yue / Xing, Chao / Xu, Huining / Yan, Yu / Yang, Xu / You, Lingyun / You, Zhanping / Yu, Bin / Yu, Huayang / Yu, Huanan / Zhang, Henglong / Zhang, Jizhe / Zhou, Changhong / Zhou, Changjun / Zhu, Xingyi: New innovations in pavement materials and engineering: A review on pavement engineering research 2021. Dans: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition).

  https://doi.org/10.1016/j.jtte.2021.10.001

 2. Liu, Yang / You, Lingyun / Zheng, Jun-Jie / Xue, Jin-Shun / Jia, Zhi-Rong (2021): Improved Analytical Model and Algorithm for Computing Expansive Soil–Induced Stresses in Pavements. Dans: International Journal of Geomechanics, v. 21, n. 12 (décembre 2021).

  https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0002199

 3. Hong, Zhe / Yan, Kezhen / Wang, Min / You, Lingyun / Ge, Dongdong (2022): Low-density polyethylene/ethylene–vinyl acetate compound modified asphalt: Optimal preparation process and high-temperature rheological properties. Dans: Construction and Building Materials, v. 314 (janvier 2022).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125688

 4. Liu, Kai / Xu, Peixin / Wang, Fang / You, Lingyun / Zhang, Xuancheng / Fu, Chaoliang (2022): Assessment of automatic induction self-healing treatment applied to steel deck asphalt pavement. Dans: Automation in Construction, v. 133 (janvier 2022).

  https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104011

 5. Lin, Weiqing / Zhou, Fangyuan / Luo, Wenjun / You, Lingyun (2021): Effect of alkali cation type on compressive strength and thermal performance of the alkali-activated omphacite tailing. Dans: Construction and Building Materials, v. 306 (novembre 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124647

 6. You, Lingyun / Yan, Kezhen / Man, Jianhong / Shi, Tingwei (2020): 3D Spectral Element Solution of Multilayered Half-Space Medium with Harmonic Moving Load: Effect of Layer, Interlayer, and Loading Properties on Dynamic Response of Medium. Dans: International Journal of Geomechanics, v. 20, n. 12 (décembre 2020).

  https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0001878

 7. Wang, Shaoquan / Gao, Ying / Yan, Kezhen / You, Lingyun / Jia, Yanshun / Dai, Xiongwei / Chen, Ming / Diab, Aboelkasim (2021): Effect of long-term aging on waste tire rubber and amorphous poly alpha olefin compound modified asphalt binder and its mixtures. Dans: Construction and Building Materials, v. 272 (février 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121667

 8. Diab, Aboelkasim / You, Zhanping / Adhikari, Sanjeev / You, Lingyun / Li, Xuelian / El-Shafie, Mohamed (2020): Investigating the mechanisms of rubber, styrene-butadiene-styrene and ethylene-vinyl acetate in asphalt binder based on rheological and distress-related tests. Dans: Construction and Building Materials, v. 262 (novembre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120744

 9. You, Lingyun / Spyriouni, Theodora / Dai, Qingli / You, Zhanping / Khanal, Ashok (2020): Experimental and molecular dynamics simulation study on thermal, transport, and rheological properties of asphalt. Dans: Construction and Building Materials, v. 265 (décembre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120358

 10. You, Lingyun / Yan, Kezhen / Man, Jianhong / Liu, Nengyuan (2020): Anisotropy of multi-layered structure with sliding and bonded interlayer conditions. Dans: Frontiers of Structural and Civil Engineering, v. 14, n. 3 (mai 2020).

  https://doi.org/10.1007/s11709-020-0617-4

 11. Long, Zhengwu / You, Lingyun / Tang, Xianqiong / Ma, Wenbo / Ding, Yanhuai / Xu, Fu (2020): Analysis of interfacial adhesion properties of nano-silica modified asphalt mixtures using molecular dynamics simulation. Dans: Construction and Building Materials, v. 255 (septembre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119354

 12. Yan, Kezhen / Sun, Hao / You, Lingyun / Wu, Shenghua (2020): Characteristics of waste tire rubber (WTR) and amorphous poly alpha olefin (APAO) compound modified porous asphalt mixtures. Dans: Construction and Building Materials, v. 253 (août 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119071

 13. You, Lingyun / Yan, Kezhen / Liu, Nengyuan (2020): Assessing artificial neural network performance for predicting interlayer conditions and layer modulus of multi-layered flexible pavement. Dans: Frontiers of Structural and Civil Engineering, v. 14, n. 2 (mars 2020).

  https://doi.org/10.1007/s11709-020-0609-4

 14. Li, Xuelian / Ye, Junhong / Badjona, Yawavi / Chen, Yuliang / Luo, Sang / Song, Xiaojin / Zhang, Hongri / Yao, Huan / Yang, Le / You, Lingyun / Wang, Chaohui / You, Zhanping (2020): Preparation and performance of colored Ultra-Thin overlay for preventive maintenance. Dans: Construction and Building Materials, v. 249 (juillet 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118619

 15. Peng, Chao / Huang, Shifan / You, Zhanping / Xu, Fang / You, Lingyun / Ouyang, Hui / Li, Tianjun / Guo, Chong / Ma, Hongchao / Chen, Pengxu / Dai, Jing (2020): Effect of a lignin-based polyurethane on adhesion properties of asphalt binder during UV aging process. Dans: Construction and Building Materials, v. 247 (juin 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118547

 16. You, Lingyun / Yan, Kezhen / Yue, Yufei / Yu, Tao (2020): Comparisons of Natural and Enhanced Asphalt Mixtures Containing Recycled Cement-Stabilized Macadam as Aggregates. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 32, n. 4 (avril 2020).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0003034

 17. Yan, Kezhen / Zhang, Man / You, Lingyun / Wu, Shenghua / Ji, Hongyan (2020): Performance and optimization of castor beans-based bio-asphalt and European rock-asphalt modified asphalt binder. Dans: Construction and Building Materials, v. 240 (avril 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117951

 18. You, Lingyun / You, Zhanping / Dai, Qingli / Zhang, Lifeng (2018): Assessment of nanoparticles dispersion in asphalt during bubble escaping and bursting: Nano hydrated lime modified foamed asphalt. Dans: Construction and Building Materials, v. 184 (septembre 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.234

 19. Lv, Songtao / Liu, Chaochao / Chen, Dong / Zheng, Jianlong / You, Zhanping / You, Lingyun (2018): Normalization of fatigue characteristics for asphalt mixtures under different stress states. Dans: Construction and Building Materials, v. 177 (juillet 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.109

 20. Gao, Jianhua / Yan, Kezhen / He, Weili / Yang, Shengfeng / You, Lingyun (2018): High temperature performance of asphalt modified with Sasobit and Deurex. Dans: Construction and Building Materials, v. 164 (mars 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.164

 21. Yan, Kezhen / Li, Guokai / You, Lingyun / Zhou, Yubo / Wu, Shenghua (2020): Performance assessments of open-graded cement stabilized macadam containing recycled aggregate. Dans: Construction and Building Materials, v. 233 (février 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117326

 22. You, Lingyun / You, Zhanping / Yan, Kezhen (2018): Effect of anisotropic characteristics on the mechanical behavior of asphalt concrete overlay. Dans: Frontiers of Structural and Civil Engineering, v. 13, n. 1 (février 2018).

  https://doi.org/10.1007/s11709-018-0476-4

 23. Mohd Hasan, Mohd Rosli / You, Zhanping / Yin, Huiming / You, Lingyun / Zhang, Ran (2019): Characterizations of foamed asphalt binders prepared using combinations of physical and chemical foaming agents. Dans: Construction and Building Materials, v. 204 (avril 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.156

 24. You, Lingyun / You, Zhanping / Dai, Qingli / Xie, Xinfeng / Washko, Sarah / Gao, Junfeng (2019): Investigation of adhesion and interface bond strength for pavements underlying chip-seal: Effect of asphalt-aggregate combinations and freeze-thaw cycles on chip-seal. Dans: Construction and Building Materials, v. 203 (avril 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.058

 25. Liu, Jun / Yan, Kezhen / You, Lingyun / Ge, Dongdong / Wang, Zexing (2016): Laboratory performance of warm mix asphalt binder containing polyphosphoric acid. Dans: Construction and Building Materials, v. 106 (mars 2016).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.126

 26. Ge, Dongdong / Yan, Kezhen / You, Lingyun / Wang, Zexing (2017): Modification mechanism of asphalt modified with Sasobit and Polyphosphoric acid (PPA). Dans: Construction and Building Materials, v. 143 (juillet 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.043

 27. Mohd Hasan, Mohd Rosli / You, Zhanping / You, Lingyun / Zhang, Ran (2018): Performance of ethanol and ethanol-NaHCO3 based foamed WMA mixtures for low emission asphalt technology. Dans: Construction and Building Materials, v. 192 (décembre 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.107

 28. Liu, Nengyuan / Yan, Kezhen / You, Lingyun / Chen, Ming (2018): Laboratory testing on the anti-aging performance of amorphous poly alpha olefin (APAO) modified asphalt binders. Dans: Construction and Building Materials, v. 189 (novembre 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.08.206

 29. You, Lingyun / You, Zhanping / Dai, Qingli / Guo, Shuaicheng / Wang, Jiaqing / Schultz, Meghan (2018): Characteristics of Water-Foamed Asphalt Mixture under Multiple Freeze-Thaw Cycles: Laboratory Evaluation. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 30, n. 11 (novembre 2018).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002474

 30. You, Lingyun / You, Zhanping / Yang, Xu / Ge, Dongdong / Lv, Songtao (2018): Laboratory Testing of Rheological Behavior of Water-Foamed Bitumen. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 30, n. 8 (août 2018).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002362

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae