0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Zhang, Yi / Teng, Bin / Ning, Dezhi (2021): Numerical Study on Interaction of Focused Waves with a Fixed Vertical Cylinder by HOBEM. Dans: International Journal of Offshore and Polar Engineering, v. 31, n. 1 (1 mars 2021).

  https://doi.org/10.17736/ijope.2021.jc804

 2. Venkatachalam, Sriram / Agarwal, Shagun / Yan, Shiqiang / Xie, Zhihua / Saincher, Shaswat / Schlurmann, Torsten / Ma, Qingwei / Stoesser, Thorsten / Zhuang, Yuan / Han, Bo / Zhao, Weiwen / Yang, Xiaotong / Li, Z. / Wan, Decheng / Zhang, Yi / Teng, Bin / Ning, Dezhi / Zhang, Ningbo / Zheng, Xing / Xu, Guochun / Gong, Jiaye / Li, Yunbo / Liao, Kangping / Duan, Wenyang / Han, Ronggui / Asnim, Windiman / Sulaiman, Zana / Zhou, Zhongbing / Qin, Jianmin / Li, Yucheng / Song, Zhiwei / Lou, Xiaofan / Lu, Lin / Yuan, Changfu / Ma, Yuxiang / Ai, Congfang / Dong, Guohai / Sun, Hanbing / Wang, Qiang / Zhai, Zhi-Tao / Shao, Yan-Lin / Lin, Zaibin / Qian, Ling / Bai, Wei / Ma, Zhihua / Higuera, Pablo / Buldakov, Eugeny / Stagonas, Dimitris / Martelo Lopez, Santiago / Christou, Aristos / Lin, Pengzhi / Li, Yanyan / Lu, Jinshu / Hong, Sa Young / Ha, Yoon-jin / Kim, Kyong-Hwan / Cho, Seok-Kyu / Park, Dong-Min / Laskowski, Wojciech / Eskilsson, Claes / Ricchiuto, Mario / Engsig-Karup, Allan P. / Cheng, Lin / Zheng, Jinhai / Gu, (2021): A Comparative Study on the Nonlinear Interaction Between a Focusing Wave and Cylinder Using State-of-the-art Solvers: Part A. Dans: International Journal of Offshore and Polar Engineering, v. 31, n. 1 (1 mars 2021).

  https://doi.org/10.17736/ijope.2021.jc820

 3. Cong, Peiwen / Teng, Bin / Bai, Wei (2021): Second-order wave run-up on a vertical cylinder adjacent to a plane wall based on the application of quadratic transfer function in bi-directional waves. Dans: Marine Structures, v. 76 (mars 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2020.102879

 4. Li, Yucheng / Liu, Yong / Teng, Bin (2006): Porous Effect Parameter of Thin Permeable Plates. Dans: Coastal Engineering Journal, v. 48, n. 4 (décembre 2006).

  https://doi.org/10.1142/s0578563406001441

 5. Cong, Peiwen / Teng, Bin / Ning, Dezhi / Gou, Ying / Zhao, Ming (2018): Second-Order Wave-Diffraction Force on a Floating Buoy with a Caisson Underneath. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 144, n. 9 (septembre 2018).

  https://doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0001506

 6. Chen, Li-Fen / Ning, De-zhi / Teng, Bin / Zhao, Ming (2017): Numerical and Experimental Investigation of Nonlinear Wave-Current Propagation over a Submerged Breakwater. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 143, n. 9 (septembre 2017).

  https://doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0001271

 7. Ning, Dezhi / Su, Xiaojie / Zhao, Ming / Teng, Bin (2015): Hydrodynamic Difference of Rectangular-Box Systems with and without Narrow Gaps. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 141, n. 8 (août 2015).

  https://doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0000935

 8. Jiang, Sheng-Chao / Gou, Ying / Teng, Bin (2014): Water Wave Radiation Problem by a Submerged Cylinder. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 140, n. 5 (mai 2014).

  https://doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0000723

 9. Jiang, Sheng-Chao / Gou, Ying / Teng, Bin / Ning, De-zhi (2014): Analytical Solution of a Wave Diffraction Problem on a Submerged Cylinder. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 140, n. 1 (janvier 2014).

  https://doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0000637

 10. Zhao, Ming / Cheng, Liang / Teng, Bin (2007): Numerical Modeling of Flow and Hydrodynamic Forces around a Piggyback Pipeline near the Seabed. Dans: Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, v. 133, n. 4 (juillet 2007).

  https://doi.org/10.1061/(asce)0733-950x(2007)133:4(286)

 11. Lin, Hong-xing / Ning, De-zhi / Zou, Qing-ping / Teng, Bin / Chen, Li-Fen (2014): Current Effects on Nonlinear Wave Scattering by a Submerged Plate. Dans: Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, v. 140, n. 5 (septembre 2014).

  https://doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000256

 12. Teng, Bin / Song, Zhi-jie (2017): Extension of the frequency-domain pFFT method for wave structure interaction in finite depth. Dans: China Ocean Engineering, v. 31, n. 3 (juin 2017).

  https://doi.org/10.1007/s13344-017-0038-x

 13. Ning, De-zhi / Du, Jun / Zhuo, Xiao-ling / Liu, Jia-zhen / Teng, Bin (2017): Harmonic energy transfer for extreme waves in current. Dans: China Ocean Engineering, v. 31, n. 2 (avril 2017).

  https://doi.org/10.1007/s13344-017-0019-0

 14. Ning, De-zhi / Lin, Hong-xing / Teng, Bin / Zou, Qing-ping (2014): Higher harmonics induced by waves propagating over a submerged obstacle in the presence of uniform current. Dans: China Ocean Engineering, v. 28, n. 6 (décembre 2014).

  https://doi.org/10.1007/s13344-014-0057-9

 15. Teng, Bin / Mao, Hong-Fei / Lu, Lin (2018): Viscous Effects on Wave Forces on A Submerged Horizontal Circular Cylinder. Dans: China Ocean Engineering, v. 32, n. 3 (juin 2018).

  https://doi.org/10.1007/s13344-018-0026-9

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae

Texte intégral