0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

The Development of Innovation Activities in Building Construction By Saving Heating Resources/Inovacinės veiklos statyboje plėtojimas taupant šilumos išteklius

Auteur(s):


Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 3, v. 4
Page(s): 235-242
DOI: 10.3846/13921525.1998.10531410
Abstrait:

Statyba yra viena svarbiausių ūkio šakų, daugiausia lemiančių šalies ekonominį, socialinį, technologinį vystymą. Statyboje sukurtų produktų kiekis, kokybė bei jų ekonominiai parametrai smarkiai veikia galimybes pasiekti tarn tikrą socialinio gyvenimo kokybės bei materialinės gamybos ir paslaugų modernumo lygį: statybos produkcija reiškiasi kaip esminis veiksnys, darantis įtaką kaštų lygiui visose visuomenės ekonominio gyvenimo grandyse bei ribojantis ekonomines galimybes plėtoti socialinę sferą bei materialinę veiklą daugelyje visuomenės raidos sričių. Statybos raida yra tiesiogiai sietina su galimybėmis efektyviai naudoti ir taupyti šilumos išteklius: būtent statyboje kuriamų projektų parametrai daug lemia ekonominės veiklos efektyvumą energetinių, tarp jų šilumos išteklių naudojimo prasme. Ieškant būdų plėtoti inovacinę veiklą, statyboje, taip pat šilumos išteklių taupymo srityje, būtina suformuoti specializuotą, inovacinę veiklą betarpiškai vykdançių institucijų sistemą, orientuotą į darbą rinkos konkurencijos sąlygomis bei pajėgią įgyvendinti efektyvias šilumos naudojimo technologijas, kitas šilumos taupymo priemones. Suformavus tokią, sistemą reikia sukurti atitinkamus vadybinius organizacinius modelius bei įvertinti jų realizavimo galimybes. Inovacinės veiklos aktyvinimas statyboje turėtų plėtotis šiomis kryptimis: Inovatyvių veiklos valdymo metodų kūrimas ir platus taikymas. Atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybės kėlimas inovacijų pagrindu. Darbo našumo didinimas inovacijų pagrindu. Darbų savikainos mažinimas inovacijų pagrindu. Personalo kvalifikacijos tobulinimas. Informacijos paskleidimas (informacija apie naują techniką, technologiją, medžiagas ir t.t.). Dėl turimo potencialo nepakankamumo statybos versle vyraujančios smulkios ir vidutinės įmonės negali sėkmingai ir efektyviai vykdyti inovacinę veiklą, sprendžiančią iškylančias problemas. Todėl tikslinga būtų statybos įmonėms deleguoti dalį savo funkcijų bei potencialo, sietino su inovacinės veiklos plėtojimu, kooperavimosi pagrindu steigiant ir palaikant regioninius statybos inovacijų plėtros centrus. Į kiekvieną tokio statybos inovacijų plėtros centro veiklą turėtų būti integruotas Lietuvos mokslinis ir finansinis potencialas bei gamybinis potencialas, veikiantis statybos sferoje. Beje, tokių statybos inovacijų plėtros centrų steigimas ir raida turėtų būti orientuota į sprendimą tų problemų, kurios yra sietinos su šilumos taupymu. Apibendrinant atliktus tyrimus galima padaryti tokias išvadas: - inovacinės veiklos statybos sferoje plėtojimas yra svarbi sąlyga tolesniam šalies ekonominiam, socialiniam, technologiniam vystymuisi, todėl inovacijų skatinimas yra laikytinas prioritetine statybos valdymo tobulinimo problema. Inovacijų skatinimas yra ypač reikšmingas šilumos taupymo požiūriu; - dauguma Lietuvos statybos įmonių nėra pajėgios ir nepasirengusios vykdyti inovacinę veiklą. Vienas iš inovacinės veiklos plėtojimo statybos įmonėse būdų yra specializuotų inovacijas skleidžiančių centrų tinklo kūrimas. Tokie centrai savo veikla turėtų apimti statybos inovacijų kūrimo, perdavimo, diegimo statybos įmonėse etapus. Inovacinę veiklą turėtų koordinuoti specializuota statybos inovacijų plėtros institucija; - labai perspektyvi ir svarbi statybos inovacijas skleidžiančių centrų specializacijos sritis—šilumos taupymas: inovacijų plėtros centrų tinklo sistemoje turėtų būti šilumos taupymo problemas kompleksiškai sprendžiančių padalinių; - šilumos taupymo problemų sprendimas yra sietinas ir su konsultacinės veiklos plėtojimu: konsultavimo plėtojimas statyboje yra esminė sąlyga skatinti inovacijų procesus Lietuvos statybos įmonėse.

Copyright: © 1998 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363830
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021