• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Die folgende Bibliografie enthält alle in dieser Datenbank indizierten Veröffentlichungen, die mit diesem Namen als Autor, Herausgeber oder anderweitig Beitragenden verbunden sind.

 1. Ren, Shisong / Liu, Xueyan / Li, Mingliang / Fan, Weiyu / Xu, Jian / Erkens, Sandra: Experimental characterization of viscoelastic behaviors, microstructure and thermal stability of CR/SBS modified asphalt with TOR. In: Construction and Building Materials.

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120524

 2. Qian, Zhenchao / Shen, Heng / Fang, Xin / Fan, Liwu / Zhao, Ning / Xu, Jian (2018): Phase change materials of paraffin in h-BN porous scaffolds with enhanced thermal conductivity and form stability. In: Energy and Buildings, v. 158 (Januar 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.11.033

 3. Zhang, Qian / Wang, Shuo / Meloni, Marco / Feng, Jian / Xu, Jian / Cai, Jianguo: Experimental study on seismic behavior of precast beam‐column connections under cyclic loading. In: Structural Concrete.

  https://doi.org/10.1002/suco.202000198

 4. Jiang, Bin / Wang, Jin / Li, Qinwu / Zhu, Yan / Sang, Shichen / Xu, Jian (2020): The Typical Case Analysis of Special Ultra-high-rise Building. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, v. 780 (April 2020).

  https://doi.org/10.1088/1757-899X/780/3/032014

 5. Wang, Jie / Qin, Yongchun / Xu, Jian / Zeng, Wei / Zhang, Yange / Wang, Weiying / Wang, Peng (2020): Crack resistance investigation of mixtures with reclaimed SBS modified asphalt pavement using the SCB and DSCT tests. In: Construction and Building Materials, v. 265 (Dezember 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120365

 6. Cheng, Wen-Chieh / Li, Ge / Liu, Nina / Xu, Jian / Horpibulsuk, Suksun (2020): Recent massive incidents for subway construction in soft alluvial deposits of Taiwan: A review. In: Tunnelling and Underground Space Technology, v. 96 (Februar 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.tust.2019.103178

 7. Cheng, Wen-Chieh / Li, Ge / Zhou, Annan / Xu, Jian (2019): Rethinking the Water Leak Incident of Tunnel LUO09 to Prepare for a Challenging Future. In: Advances in Civil Engineering, v. 2019 ( 2019).

  https://doi.org/10.1155/2019/4695987

 8. Zhen, Bin / Wong, W. K. / Xu, Jian / Xie, Weiping (2013): Application of Nakamura’s Model to Describe the Delayed Increase in Lateral Vibration of Footbridges. In: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 139, n. 12 (Dezember 2013).

  https://doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0000579

 9. Wang, Songhe / Ding, Jiulong / Xu, Jian / Ren, Jianwei / Yang, Yugui (2019): Shear Strength Behavior of Coarse-Grained Saline Soils after Freeze-Thaw. In: KSCE Journal of Civil Engineering, v. 23, n. 6 (Mai 2019).

  https://doi.org/10.1007/s12205-019-0197-9

 10. Wang, Meng / Yang, Weiguo / Shi, Yongjiu / Xu, Jian (2015): Seismic behaviors of steel plate shear wall structures with construction details and materials. In: Journal of Constructional Steel Research, v. 107 (April 2015).

  https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2015.01.007

 11. Wang, Meng / Shi, Yongjiu / Xu, Jian / Yang, Weiguo / Li, Yixin (2015): Experimental and numerical study of unstiffened steel plate shear wall structures. In: Journal of Constructional Steel Research, v. 112 (September 2015).

  https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2015.05.002

 12. Xu, Jian / Wang, Qinze / Ding, Jiulong / Li, Yanfeng / Wang, Songhe / Yang, Yugui (2019): Frost Heave of Irrigation Canals in Seasonal Frozen Regions. In: Advances in Civil Engineering, v. 2019 ( 2019).

  https://doi.org/10.1155/2019/2367635

 13. Wang, Jie / Zeng, Wei / Qin, Yongchun / Zhang, Yange / Huang, Songchang / Xu, Jian (2019): Properties of Mixtures with High Percentages of Reclaimed SBS–Modified Asphalt Pavement. In: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 31, n. 1 (Januar 2019).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002532

 14. Zou, Guilian / Zhang, Xiaoning / Xu, Jian / Chi, Fengxia (2010): Morphology of Asphalt Mixture Rheological Master Curves. In: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 22, n. 8 (August 2010).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0000024

 15. Chen, Zhiyong / Chui, Ying H. / Ni, Chun / Xu, Jian (2014): Seismic Response of Midrise Light Wood-Frame Buildings with Portal Frames. In: Journal of Structural Engineering (ASCE), v. 140, n. 8 (August 2014).

  https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0000882

 16. Xu, Jian / Daniel Dolan, J. (2009): Development of a Wood-Frame Shear Wall Model in ABAQUS. In: Journal of Structural Engineering (ASCE), v. 135, n. 8 (August 2009).

  https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0000031

 17. Xu, Jian / Daniel Dolan, J. (2009): Development of Nailed Wood Joint Element in ABAQUS. In: Journal of Structural Engineering (ASCE), v. 135, n. 8 (August 2009).

  https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0000030

 18. Xu, Jian / Wang, Songhe / Wang, Zhangquan / Jin, Long / Yuan, Jun (2018): Heat transfer and water migration in loess slopes during freeze–thaw cycling in Northern Shaanxi, China. In: International Journal of Civil Engineering, v. 16, n. 11 (Februar 2018).

  https://doi.org/10.1007/s40999-018-0298-8

 19. Jeong, Jong-Hyun / Xu, Jian / Jo, Hongki / Li, Jian / Kong, Xiangxiong / Collins, William / Bennett, Caroline / Laflamme, Simon (2019): Development of wireless sensor node hardware for large-area capacitive strain monitoring. In: Smart Materials and Structures, v. 28, n. 1 (Januar 2019).

  https://doi.org/10.1088/1361-665x/aaebc6

 20. Xu, Jian / Ren, Jianwei / Wang, Songhe / Jin, Long / Yuan, Jun (2018): Axial Uplift Behaviour of Belled Piers in Coarse-Grained Saline Soils. In: Advances in Civil Engineering, v. 2018 ( 2018).

  https://doi.org/10.1155/2018/4735423

Eine Veröffentlichung suchen...

Nur verfügbar mit
Mein Structurae

Premium Partnerships