0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Yingliang Wang

Die folgende Bibliografie enthält alle in dieser Datenbank indizierten Veröffentlichungen, die mit diesem Namen als Autor, Herausgeber oder anderweitig Beitragenden verbunden sind.

 1. Wang, Yingliang / Ren, Wanmin / Han, Bing / Romberg, Martin (2021): Conceptual Design of Cable-Supported Bridges with Road and Railway Traffic. In: Structural Engineering International, v. 31, n. 4 (Oktober 2021).

  https://doi.org/10.1080/10168664.2020.1856019

 2. Wang, Yingliang / Saul, Reiner (2020): Wide Cable-supported Bridges for Rail-cum-road Traffic. In: Structural Engineering International, v. 30, n. 4 (Oktober 2020).

  https://doi.org/10.1080/10168664.2020.1735980

 3. Xu, Xinyu / Wang, Yingliang / Chen, Xingyu / Zheng, Xiaolong / Zeng, Yongping (2020): Vortex-Induced Vibration Characteristics and Equivalent Static Force Calculation Method of Circular Steel Hangers on Arch Bridge. In: KSCE Journal of Civil Engineering, v. 24, n. 4 (März 2020).

  https://doi.org/10.1007/s12205-020-1206-8

 4. Wang, Yingliang (2019): The selection of box girders for cable-supported railroad bridges. In: Steel Construction, v. 12, n. 2 (Mai 2019).

  https://doi.org/10.1002/stco.201800030

 5. Wang, Yingliang / Dai, Xiaochun / He, Tingguo / Dai, Jianbing / Zhang, Jiachun (2019): Design and construction of a launched cable-stayed bridge in China. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering, v. 172, n. 5 (Mai 2019).

  https://doi.org/10.1680/jcien.18.00019

 6. Zhang, Min / Wan, Tianbao / Wang, Yingliang (2015): Design and static analysis of the Taizhou Yangtze River Bridge, China. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Bridge Engineering, v. 168, n. 1 (März 2015).

  https://doi.org/10.1680/bren.12.00017

 7. Wang, Yingliang / Zhong, Ning / Zhuang, Weilin / Zheng, Xufeng (2014): Design and static analysis of Guanyinyan Yangtze River Bridge, China. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Bridge Engineering, v. 167, n. 4 (Dezember 2014).

  https://doi.org/10.1680/bren.11.00044

 8. Wang, Yingliang / Huang, Chengzao / Wu, Mingyuan (2014): Pearl River Huangpu Southern Channel Bridge, China. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Bridge Engineering, v. 167, n. 4 (Dezember 2014).

  https://doi.org/10.1680/bren.11.00049

 9. Wang, Yingliang / Gao, Zongyu / Zonghui Chen, Zonghui / Zhao, Wenyi / Shi, Jianhua / Liao, Mujie (2019): The design and construction of cable-stayed bridge over Bouregreg River, Morocco. In: Bautechnik, v. 96, n. 2 (Februar 2019).

  https://doi.org/10.1002/bate.201800063

 10. Zhang, Min / Wan, Tianbao / Wang, Yingliang (2012): Design of Langqi Min River Bridge, Fuzhou, China. In: Steel Construction, v. 5, n. 4 (Dezember 2012).

  https://doi.org/10.1002/stco.201210030

 11. Wang, Yingliang / Zhuang, Weilin / Zhong, Ning (2013): The Jiangjin Guanyinyan Yangtze River Bridge, China. In: Structural Engineering International, v. 23, n. 1 (Februar 2013).

  https://doi.org/10.2749/101686613x13439149157326

 12. Wang, Yingliang / Wei, Mingxia / Gao, Zongyu / Hadid, Hassoun (2018): Al Emarah City Bridge, Iraq. In: Structural Engineering International, v. 28, n. 3 (Juli 2018).

  https://doi.org/10.1080/10168664.2018.1461534

 13. Wang, Yingliang / Zongyu, Gao / Wang, Zhongbin / Yang, Jianjun (2014): A Case Study of Traffic Load for Long-Span Suspension Bridges. In: Structural Engineering International, v. 24, n. 3 (August 2014).

  https://doi.org/10.2749/101686614x13854694314649

 14. Wang, Yingliang / Huang, Chengzao / Wu, Mingyuan / Feng, Yuncheng (2012): Huangpu Pearl River Bridge, China. In: Structural Engineering International, v. 22, n. 3 (August 2012).

  https://doi.org/10.2749/101686612x13363869853536

 15. Wang, Yingliang / Wang, Zijian / Weiß, Xing / Qiang, Shizhong (2013): Test and finite element analysis of gusset plate anchorage for cable-stayed bridges. In: Stahlbau, v. 82, n. 4 (April 2013).

  https://doi.org/10.1002/stab.201320038

 16. Wang, Yingliang / Huang, Chengzao / Feng, Yuncheng (2012): Huangpu Pearl River Northern Channel Bridge, Guangzhou - the longest single-pylon cable-stayed bridge span in China. In: Steel Construction, v. 5, n. 1 (Februar 2012).

  https://doi.org/10.1002/stco.201200007

Eine Veröffentlichung suchen...

Nur verfügbar mit
Mein Structurae